Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra  UAB Valgeda , juridinio asmens kodas 264774430, adresas Aukštupio g. 19, Aukštupėnų k., LT-40104 Kupiškio r. , Kontaktinis telefono Nr.  +370 67099411, elektroninio pašto adresas: info@valgeda.lt

 1.  KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

1.1.    Mes laikomės  visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1.    Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2    Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3.    užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4.    užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5.    Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6.    Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 1.      KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

2.1.    Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2.    Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

 1.  KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE? 

3.1.    Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2.    Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

Duomenų pavadinimas Renkami ir tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas
Pirkimo duomenys Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas (kai taikoma),  Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

Pateigdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. Šis pareiškimas galioja ir perkant prekes išsimokėtinai.

Tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo pardavimo sutarties pagrindu
Registracijos duomenys Privalomi registracijos duomenys Elektroninio pašto adresas Tarp jūsų ir mūsų sudarytos gamtosklodai.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties pagrindu
Alternatyvūs (Jūsų savanoriškai pateikti) duomenys Vardas, Pavardė, Telefono numeris, Gimimo data, Lytis, Pristatymo adresas, Mokėjimo kortelių duomenys.

Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje gamtosklodai.lt  Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi elektroninės parduotuvės naudojimuisi bei prekių įsigijimui. Tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas tarp Jūsų ir gamtosklodai.lt sudarytos naudojimosi elektroninės parduotuvės platforma sutartį teikiant Jums atitinkamas paslaugas.

Slapukų duomenys Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija Jūsų sutikimo pagrindu
Patikimumo duomenys Asmens duomenys, susiję su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Teisėto gamtosklodai.lt intereso pagrindu
Naujiniai duomenys Teikdami Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Įrenginių identifikacinius numerius. Tarp jūsų ir mūsų sudarytos gamtosklodai.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu
Individualizuoti duomenys Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Pristatymo adresą, Pristatymo būdų istoriją, Mokėjimo būdų istoriją, Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją, Pirkimo istoriją, IP adresas, Įrenginių identifikaciniai numerius. Tarp jūsų ir mūsų sudarytos gamtosklodai.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu
 1.  KOKIU TIKSLU TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

4.1.    Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.2.    Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje  gamtosklodai.lt  mums būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimo duomenys;

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

4.3.    Siekdami suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, paslaugų sutarties pagrindu, t.y. naudojimosi elektroninės parduotuvės gamtosklodai.lt sutarties pagrindu, tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Registracijos duomenys;
 • Naudojimosi gamtosklodai.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys.

4.4.    Individualiai Jūsų pagal paslaugų sutartį užsakytų paslaugų teikimo tikslu, siekiant taupyti Jūsų laiką ir automatizuotomis priemonėmis nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Naujiniai duomenys;
 • Individualizuoti duomenys.

Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymu tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Jums užsisakius naujienlaiškių paslaugą.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos. Atsisakyti paslaugos galite pateikdami mums savo paslaugos atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@valgeda.lt arba atnaujinę savo užsakytų paslaugų paketą asmeninėje paskiroje.

 

4.5.    Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve gamtosklodai.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl paslaugų gerinimo tikslais vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmenis:

 • Slapukų duomenys;
 • Analitiniai duomenys.

4.6.    Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios privatumo politikos 3.2. punkte, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

 1.  AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS GAMTOSKLODAI.LT ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

5.1.    Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.   Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

 1.  KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

6.1.    Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
6.1.3.    Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

 

 1.  KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

7.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 1.      KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

8.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
8.1.1.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@valgeda.lt;
8.1.2.    Pranešdami mums telefonu: +370 67099411;

 1.  KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

9.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
9.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;
9.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@valgeda.lt;
9.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 67099411;

 1.  AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

10.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

10.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

10.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
10.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
10.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
10.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

10.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

10.3.1.    Savo asmeninėje gamtosklodai.lt  paskyroje;
10.3.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@valgeda.lt;
10.3.3.    Pranešdami mums telefonu +370 67099411;

 1.  AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

11.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

11.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
11.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
11.1.3.    Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
11.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

11.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

11.2.1.    Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę gamtosklodai.lt paskyrą;
11.2.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@valgeda.lt;
11.2.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 67099411;

 1.  AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

12.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
12.1.1.    Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje
nuimkite pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu.
12.1.2.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@valgeda.lt;
12.1.3.    Pranešdami mums telefonu: +370 67099411;

 1.  KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

14.1.    Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
14.1.2.    Per savo asmeninę gamtosklodai.lt  paskyrą;
14.1.3.    Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@valgeda.lt;
14.1.4.    Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 67099411;
14.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo. .
14.3.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

 1.  KAS YRA SLAPUKAI? 

15.1.     Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.